Welkom bij Hof van Sellingen like ons op FB, en krijg al onze leuke acties mee!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP
VAN HOF VAN SELLINGEN GEVESTIGD TE SELLINGEN

Artikel 1 Definities

 1. Hof van Sellingen:  gevestigd te (9551 AE) Sellingen aan de Dorpsstraat 8  en in de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer  02325813 Het BTW-nummer van Hof van Sellingen is: NL. 002154438B43. Verdere contactgegevens zijn te vinden onderaan deze algemene voorwaarden.
 2. Koper: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf welke middels de webshop van Hof van Sellingen op www.hofvansellingen.online met Hof van Sellingen een overeenkomst sluit.

 

Artikel 2  Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door Hof van Sellingen te sluiten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Hof van Sellingen gedane aanbiedingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van Koper wordt door Hof van Sellingen uitdrukke­lijk uitgesloten. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepa­lingen van kracht.
 2. Hof van Sellingen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Hof van Sellingen zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij Koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen de algemene voorwaarden maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.
 3. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door of namens Hof van Sellingen binden Hof van Sellingen slechts indien zij door Hof van Sellingen worden bevestigd.

 

Artikel 3  Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Hof van Sellingen, zowel mondeling als schriftelijk – waaronder ook digitale aanbiedingen worden verstaan - zijn vrijblijvend en geldig gedurende de bij het aanbod gegeven termijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn is het aanbod van Hof van Sellingen geldig zo lang de voorraad strekt.
 2. De inhoud van de aanbiedingen en andere van Hof van Sellingen afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en diensten. Hof van Sellingen kan echter niet garanderen dat alle door Hof van Sellingen op welke wijze dan ook verstrekte informatie juist en volledig is. Alle prijzen, beschikbaarheid en overige door Hof van Sellingen verstrekte informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 3. Bij handgemaakte producten in de Hof van Sellingen collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.

 

Artikel 4  Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Koper het door Hof van Sellingen gedane aanbod aanvaardt en Koper voldoet aan de door Hof van Sellingen gestelde voorwaarden.
 2. Indien Koper via elektronische weg het aanbod van Hof van Sellingen aanvaardt, bijvoorbeeld via het bestelproces op de website van Hof van Sellingen , bevestigt Hof van Sellingen onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding van het aanbod niet langs elektronische weg door Hof van Sellingen aan Koper is bevestigd, heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding van het aanbod, houdt de verwerping van het aanbod van Koper in, tenzij Hof van Sellingen binnen deze termijn al aan Koper meldt dat geen overeen­komst tot stand komt.

 

Artikel 5  Gegevens verstrekt door Koper

 1. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hof van Sellingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling van de bestelling of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Hof van Sellingen worden verstrekt. Koper staat in voor de juistheid van de gegevens. Koper vrijwaart Hof van Sellingen voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door Koper verstrekte gegevens.

 

Artikel 6 Uitvoering en levering

 1. Hof van Sellingen zal, indien niet anders is overeengekomen, de bestelde zaken binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na datum totstandkoming overeenkomst aan Koper leveren. Zodra de te leveren zaken op het door Koper opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de zaken op Koper over.
 2. Indien de bestelde zaken meubels betreffen geldt dat vooraf door (of namens) Hof van Sellingen contact wordt opgenomen met Koper teneinde een afleverdatum en tijdstip van de bestelde zaken af te spreken.
 3. Bij de levering van meubels geldt voorts nog het volgende. Voorwaarde voor levering van meubels in appartementen is dat – indien het appartement zich niet op de begane grond bevindt – er een lift in het appartement aanwezig dient te zijn die de meubels kan transporteren. Koper staat er tevens bij de koop van meubels voor in dat de meubels (althans het gekochte meubelstuk) de gewenste locatie zonder obstakels en extra inspanningen kunnen bereiken. Wanneer het meubelstuk onverhoopt niet past, er geen lift aanwezig is, dan wel er extra inspanningen noodzakelijk zijn neemt Hof van Sellingen het meubelstuk retour. De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van Koper. 
 4. Koper draagt er zorg voor dat bij de aflevering van meubels, althans een meubelstuk, de oprit voldoende is vrijgemaakt, er sprake is van voldoende doorgang in de looppaden of trappenhuizen en dat obstakels van de grond, de muur of het plafond zijn verwijderd.
 5. Indien de afgesproken levertijd dreigt te worden overschreden, wordt Koper hiervan onmiddellijk door Hof van Sellingen op de hoogte gesteld.

 

Artikel 7 Prijzen & bijkomende kosten 

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 2. Indien er sprake is van bijkomende kosten – zoals, maar niet beperkt tot, verzendkosten, plaatsingskosten en kosten van rembours – worden deze door Hof van Sellingen , voor zover mogelijk, vooraf aan Koper medegedeeld.
 3. Hof van Sellingen is gerechtigd de overeengekomen prijzen vóór de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4, alsmede vanaf drie maanden daarna (voor ­zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te wijzigen. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen is Hof van Sellingen te allen tijde bevoegd de overeengekomen prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. Koper heeft in voornoemde gevallen het recht de overeenkomst (voor zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te ontbinden.
 4. Alle teksten en prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. 

   

Artikel 8  Betaling

 1. Koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen op de tussen hem en Hof van Sellingen overeengekomen wijze. Indien de overeenkomst middels het bestelproces op de website tot stand komt, kan Koper aan zijn betalingsverplichting voldoen middels één van de in het bestelproces op de website van Hof van Sellingen opgenomen wijzen. Sommige betaalwijzen vereisen betaling vooraf terwijl andere betaalwijzen betaling achteraf vereisen. Koper dient in ieder geval, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na datum totstandkoming overeenkomst aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
 2. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Koper van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente ver­schuldigd, per maand of gedeelte daarvan.
 3. De buitengerechtelijke incassokosten, verbon­den aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor re­kening van Koper. Deze worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Koper is de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien Koper na het intreden van het verzuim op een termijn van 14 dagen door Hof van Sellingen tot betaling is aangemaand. 

 

Artikel 9  Herroepingsrecht

 1. Koper heeft het recht de met Hof van Sellingen gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken. 
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn gaat in op de dag na de dag waarop Koper – of een door de Koper aangewezen derde - de bestelde zaken heeft ontvangen.
 3. Koper oefent het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van 14 dagen het ingevulde modelformulier, dat te vinden is op de website van Hof van Sellingen [www.hofvansellingen.online], aan Hof van Sellingen op te sturen of Hof van Sellingen binnen de genoemde termijn een andere tot ontbinding strekkende verklaring te doen. Indien Koper op elektronische wijze de verklaring tot ontbinding uitbrengt, dan wordt de ontvangst van deze verklaring onverwijld bevestigd.
 4. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 genoemde verklaring, dient Koper de bestelde zaak/de zaken aan Hof van Sellingen te retourneren. Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak/de zaken.
 5. Hof van Sellingen vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding de betalingen die zij in dat kader van Koper heeft ontvangen. Deze kosten omvatten tevens de kosten van de heenzending van de bestelling. De kosten zullen worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat Hof van Sellingen ze van Koper heeft ontvangen. De verplichting tot terugbetaling bestaat pas indien Hof van Sellingen de geretourneerde zaken van Koper heeft ontvangen.  
 6. Koper is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de bestelde zaak/de zaken die het gevolg zijn van het onzorgvuldig omgaan met de bestelde zaak/de zaken en de verpakking in de periode voorafgaand aan het uitoefenen van het herroepingrecht.
 7. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn volgens de specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 8. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw (koper)rekening.
 9. Het formulier tot herroeping kan hier worden gedownload.

 

Artikel 10  Overmacht

 1. Indien de toeleverancier(s) van Hof van Sellingen , door welke oorzaak ook, in gebreke blijven met leveren, danwel niet tijdig of niet deugdelijk leveren, geldt dit ten aanzien van Koper voor Hof van Sellingen als overmacht vanaf de uiterste leverdatum. Als overmacht heeft eveneens te gelden: ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming,  juridische ristricties, staking, overheidsmaatrege­len, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machi­nes, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van overmacht. De verplichtingen van Koper worden, wanneer Hof van Sellingen zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden beroept, tevens opgeschort.
 2. Indien de overmachtsituatie één maand of langer heeft geduurd, heeft Koper het recht de overeenkomst met Hof van Sellingen voor het gedeelte dat nog niet door Hof van Sellingen is nagekomen te ontbinden.
 3. Elk product is uniek en wordt met de hand vervaardigd in ateliers. Door het handwerk kunnen producten van elkaar verschillen en juist dit maakt de collectie zo bijzonder, en geeft geen reden tot retour.

 

Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud

 1. Hof van Sellingen behoudt zich het eigendom van de aan Koper geleverde zaken voor. Het eigendom van de goederen gaat pas op Koper over op het moment dat Koper alle aan Hof van Sellingen verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.

 

Artikel 12  Garantie

 1. Koper wordt aangeraden de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren.
 2. In geval van gebreken aan de afgeleverde zaken dient de Koper zich binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde defect bij voorkeur schriftelijk tot Hof van Sellingen te wenden. Met inachtneming van de regels over de wettelijke garantie in het Burgerlijk Wetboek (7:17 Burgerlijk Wetboek e.v.) zal Hof van Sellingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde zaken overgaan.
 3. Zaken die geleverd zijn via de Outlet en de Sale zullen niet door Hof van Sellingen hersteld of vervangen worden indien deze zaken een gebrek of een defect vertonen.

 

Artikel 13  Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheidsbepaling van dit artikel geldt alleen voor Koper indien Koper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.  
 2. De totale aansprakelijkheid van Hof van Sellingen wegens verwijtbare niet nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan 500 Euro. 
 3. Het in lid 2 genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.
 4. Enig recht op schadevergoeding is uitgesloten indien Koper de schade niet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 24 uur) na het ontstaan van de schade bij Hof van Sellingen heeft gemeld. 
 5. Hof van Sellingen is niet aansprakelijk voor verzendingen waar van het adres fout is doorgegeven de op orderbevestiging gegevens zijn leidend.

 

Artikel 14 Verdere gevolgen van te kort schieten van Koper

 1. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan Hof van Sellingen in geval van verzuim van Koper alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Hof van Sellingen op Koper direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim te zijn in geval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, alsmede indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard, jegens Koper de schuldsanering wordt uitgesproken, er algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Koper wordt gelegd of indien Koper overlijdt.
 2. In de hiervoor genoemde gevallen heeft Hof van Sellingen voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk te beëindigen of op te schorten.

 

Artikel 15 Persoonsgegevens

 1. Hof van Sellingen zal persoonsgegevens van Koper zorgvuldig – overeenkomstig de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens – verwerken. De overdracht van gevoelige betaalgegevens (bank- en/of creditcardgegevens) vindt versleuteld plaats.

 

Artikel 16  Toepasselijk recht

 1. Op alle onder deze voorwaarden geslo­ten overeenkomsten is Ne­derlands recht van toepassing.

 

Artikel 17 Bevoegde rechter

 1. Alle geschillen tussen Hof van Sellingen en Koper, terzake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voor­gelegd aan de rechter te Groningen.

 

Artikel 18 Klachtenprocedure

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden kan Koper bij klachten over de dienstverlening van Hof van Sellingen hierover contact opnemen met Hof van Sellingen op de onderstaande contactgegevens. Dit dient binnen vijf dagen na het ontstaan van de klacht te gebeuren.
 2. Hof van Sellingen zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de klacht hierover contact opnemen met Koper en een eventuele oplossing onderzoeken.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »